McMahon Pedigree Sources
The following represents all the versions of the McMahon pedigrees from the 
various sources: errors, manipulations and all.....


 Laud 610 (ca. 1020 A.D.)

 Do genelach Fernmaigi.

Lethlobor m. Fogartaig m. Muiredaig m. Laidgnen m. Fogartaig m. Donnacain m.
Fogartaig m. Ruadrach m. Mailfothardaig m. Arthraich m. Aithechda m. Mailduib 
m. Mailfothardaig m. Cronain m. Fergusa m. Nadsluaig m. Daim argait m. Echach 
m. Cremthaind Leith m. Feicc m. Dega Duirn m. Rochatha m. Colla Fochrich 
m. Echdach Doimlen.

Flandgus m. Aeda Buide m. Aithechtai m. Mailifothardaig m. Maile Duibtemin m.
Cronain m. Fergusa m. Nadsluaig m. Corpri Daim argait.

Mac leigind m. Cairill m. Crichain m. Lorcain m. Dondacain.

Dondacan m. Mailmuiri m. Flandacain m. Fogartaig m. Ruadrach m Arthrach.

Mathgamain m. Laidcend m. Cerbaill m. M. Phiol m. Fogartaig m. Ruadrach.
Eochaid m. Mailfinnain m. Fachtnai m. Cethemain m. Cerbaill m. Ruadrach.


 Rawlinson B.502 (ca. 1120 A.D.)

GENELACH FERNMAIGI.

¶1033] Lethlobur m. Fogartaich m. Muiredaich m. Laidcnén m. Fogartaich 
m. Ruadrach m. Artach m. Aithechdai m. Máel Fothardaig m. Máel Duib 
m. Crónáin m. Fergusa m. Nad Sluaig m. Cairpri Daim Argait m. Echdach 
m. Crimthaind Léith m. Féicc m. Dega Duirn m. Rochada m. Colla Fochríth 
m. Echdach Domplíuin.

  ITEM GENELACH FERNMAIGI.

¶1041] Macc Légind m. Cairill m. Crícháin m. Lorccáin m. Donnacáin 
m. Fogartaich m. Ruadrach.

¶1042] Donnocán m. Máel Maire m. Flannacáin m. Ruadrach m. Mathgamna 
m. Laidgneáin m. Fogartaich.  Book of Leinster (ca. 1170 A.D.)
  (Pedigree of O Cearbhaill)


Donchadh m Con caisil m. Donaill m Matgamna m Laedcen
m Cearbhaill m Mael Poil m Fogartach m Ruadrach
m. Mail fogartaigh m Airach m Aithecda m Mael duib
m Cronan m Fergusa m Nad sluaig, etc National Library G2 (14th century)
 p. 25 recto


Brian m. Eocada m. Mathgamhna m. Neill m. Aedha
m. Faelan m. Mathgamhna m. Leidgnen m. Cearbhaill 
m. Mael Poil m. Fogartach m. Ruadrach m. Mail fogartaigh, etc. Book of Ballymote (ca. 1400 A.D.)


 Genelach Fernmuigi

Leathlobar m. Focarta m. Laidhgnen m. Foghartaich m. Artraich 
m. Aichedada m. Maelduibh m. Cronain m. Fergosa m. Sadsluaig 
m. Cairpri Daim Airgit m. Echach m. Creamhthaind Leth m. Feic 
m. Dedhga Durn m. Rochada m. Colla Da Crich. 

Pilip m. Briain m. Aeda m. Roailbh m. Eachada m. Mathgamna 
m. Neill m. Donnchada m. Concaisil m. Domnaill m. Mathgamna 
onabar Meg Mathgamna m. Fogartaich m. Ruadrach m. Mailifothardaig 
m. Artraid m. Echach m. fMaelduibh m. Mailfogartaich m. Ronan 
m. Fergusa m. Nadsluaigh.
 
Magnas m. Eachadha m. Aedha m. Roailb m. Eachada m. Mathgamna. 
Niall {114a} m. Murchada m. Briain m. Echach m. Mathgamna. 

Cu Connacht m. Pilip m. Roailb m. Eachach m. Mathgamna.
 
Flandgus m. Aeda buidh m. Aithechda m. Mailfothartaig m. Maelduin 
m. Cronan m. Fergusa.
 
Mac Leiginn m. Cairill m. Crichain m. Lorcain m. Donnagain 
m. Fogartaich m. Ruaidrach.
 
Dondacan m. Mailmuire m. Flandacain m. Focartaich m. Ruadrach.
 
Mathgamain m. Cerbaill m. Mailpoil m. Focartaich m. Ruadrach.
 
Madagan m. Ruaidri m. Cerbaill m. Mailpoil m. Focartaich m. Ruadhrach.
 
Eochaidh m. mc. Mailfindain m. Fachtnai m. Cethinain m. Cerbaill.  Book of Lecan (ca. 1400 A.D.)
   folio 79 recto


  Col 1              Col 2          Col 3       
    
m Donagan             Magnus          Mail Poil      
m. Fogartaigh           m. Eachada        m. Fogartaigh
m. Maelruaidh           m. Aeda         m Ruadrach
m. Mail Fogartaigh         m. Roailbh         
etc.                m. Eochaidh       Eochaigh
                  m. Matgamhna       m. Fachtna
Gt. Meg Matghmna                      m. Fidachta
                  Niall fiancaid?     m. Ceataman
95. Pilib             m. Brian         m. Cearbaill
  m. Brian            m. Echada        m. Ruadrach               
  m. Aedh            m. Matgamhna       m. Mail Fogartaigh
  m. Roailbh 
  m. Eochaidh          Cu connacht       Do Gt. Nad Sluaig
  i.e., [the] Mathgamna     m. Pilip
  m. Neill            m. Roailbh        Flandgus
  m. Magnusa           m. Eochaidh       m. Aedha buidhe
  m. Mathgamhna         m. Matgamhna       m. Aitheachda
  m. Neill                        m. Mail focrith
  m. Donchad           Donchadh         m. mael duibh
  m. Con caisil         m. Con caisil m. Donail m. Ronain
  m. Donaill           m. Matgamhna       m. Fergusa
  m. Matgamhna aqMeg Mathgamhna m. Laidgnen       m. Nad Sluaig
  m. Fogartach          m. Cearbhaill
  m. Ruadrach          m. Mail Poil       Donacan   
  m. Mailfogartaigh       m. Fogartaigh      m. Mael ?
   etc..            m. Ruadraich       m. Flandagan
                              m. Fogartaigh
               [several untranslated lines]  m. Ruadrach

                  Mael leginn       Matgamhna
                  m. Cairil        m. Laignen
                  etc.           m. Cearbaill
                              m. Mail Poil
                  Madagan         m. Fogartaigh
                  m. Ruaidri        m. Ruadrach
                  m. Cearbaill
                            [here follows the another
                 [cont. top col. 3)   son of Aedh m. Faelan
                            tract]


  
  Leabhar Donn (ca. 1500 A.D.)


  Genelach Meg Mathgamna

Remand m. Rugraidhe m. Ardgail m. Briain m. Aeda m. Rouilb 
m. Echadha m. Mathgamna {26Rb} m. Neill m. Magnusa m. Matgamna 
m. Neill m. Dondchada m. Concaisil m. Domnaill m. Mathgamna 
m. Laidgnen m. Cerbaill m. Mailpoil m. Fogartaig m. Ruarach
 m. Mailfogartaigh m. Mailduin m. Mailfogartaig m. Ronain 
m. Fergusa m. Natsluaig m. Cairbri doim argit m. Echach 
m. Crimthaind m. Feig m. Degad druin m. Rochada m. Colla Fo Crich 
m. Echach Doimlein m. Cairbri Lifechair m. Cormaic m. Airt 
mc. Cuinn cetcathaig m. Feidlimid rechtada. {26Rc} 

Brian & Rudraide Magnas & Dondchad Niall & Mathgamain Aed & 
Cormac Echaid & Emann & Roolb clann ardgail m. Briain m. Aeda 
m. Rouilb. 

Cuconnacht ruad & Echaid clann Pilip ruaid m. Briain mc. Aeda m. Rouilb.
 
Aed ruad & Remand Eogan & Brian Rugraidhi oc & Ruaidri Art & Colla 
clann Rugraide m. Ardgail m. Briain mc. Aeda m. Rouilb.
 
Magnus & Aed oc (& Cu Ulaid) tria [altered from "da"] mc. Aeda ruaid 
mc. Rugraide m. Ardgail. {26Rd} 

Eachaid & Mailechlainn Rosa Roolb Conn & Magnus oc clann Magnusa 
m. Aeda ruaid m. Rugraidhe m. Ardgail. 

Gillapatraic Rugraide clann Aeda oc m. Aeda ruaid m. Rugraide 
m. Ardgail. 

Glaisne & Brian & Feidlimid & Seaan clann Remaind m. Rugraidi 
m. Ardgail. 

Seaan buide & Echaid caech Semus & Gillapatraic clann Eogain 
m. Rugraide m. Ardgail. 

Gillapatraic & Mailechlainn clann Briain m. Rugraide 
m. Ardgail. {26Re} 

Mailechlainn & Cathail da mc. Ruaidri m. Rugraide m. Ardgail.
 
Aen m. la Rugraidi oc m. Rugraide m. Ardgail .i. Aed.
 
Mc. aile la hArt m. Rugraide m. Ardgail .i. Semass. 

Feidlimidh & Pilip Ereamon & Aed Breifne Cu Ulaid Dub & Tomas 
clann Briain mc. Ardgail. 

Gillapatraicc & Aed buide Glaisne & Echaid Magnus & Calbach & 
Rugraide & Feidlimid oc clann Feidlimid m. Briain m. Ardgail. 

Uilliam & Mailechlainn Eogan Roolb Failgi & Emann clann Pilip 
m. Briain mc. Ardgail. {26Rf} 

Roolb & in Gilla dub & Raibilin acus Emand occ clann Emaind 
m. Ardgail m. Briain m. Aeda m. Rouilb. 

Cairbri & Cucondacht da mc. Dondchada m. Ardgaill. 

Maine & Feidhlimid & Cormac & Mailechlainn clann Neill mc. Ardgail. 

Eogan & Magnus da m. Aeda m. Ardgail. 

Toirrdelbach & Seaan Cu Ulaid & Ruadri Gofraid & Dondchad clann 
Mailechlainn m. Echach m. Mathgamna mc. Neill. 

Echaid & Dondchad & Magnus clann Toirrdelbaig m. Mailechlainn.
 
Cu Ulaid mc. Con Ulaid m. Mailechlainn m. Echach m. Mathgamna 
mc. Neill m. Magnusa m. Mathgamna m. Neill mc. Dondchada 
m. Concaisil. {26Va} 


 O Clery (ca. 1630)

(Page 159). GENELACH MHEG MHATHGHAMHNA

1617. (col. a). Brian, Rudraighi, Maghnus; Donnchadh, Niall, 
Mathgamain, Aedh, Ardgal, Corbmac, Eochaidh, Cu uladh, Emand, 
Roolbh : clann Ardghail m Briain m Aedha m Rooilbh m Echada 
m Mathgahmhna m Nell m Maghnusa m Mathygamhna m Nell m Donchadha 
m Con caisil m Domhnaill m Matgamhna m Laignen m Cerbaill mc Mail poil 
mc Fogartaigh mc Ruadhrach, mc Maoil fogartaigh m Artrach m Aitechta 
mic Mael duibh m Cronain m Ferghusa m Nat sluaigh m Cairpre an daimh 
airgit m Eachdhach (col. b) m Cremthainn leth m Feig m Deadaidh duirn m
Rochadhae m Colla focrith m Eachach doimhlein m Cairpre lifechair 
m Corbmaic ulfada m Airt aoinfhir m Cuinn cetcathaigh.

1618. Oedh, Eogan, Rosae, Sernus, Remann, Brian, Seaan, Irial, da Art, 
Enri, Ardgal, Ruaidri, Giolla pattraicc, Rudraide, Edbard, Donnchad, 
Collae, Maghnus : clann Ruttraighe m Ardghall m Briain m Aedha m Rooilbh.

1619. Pilib, Aedh, Ardghal, Cu uladh, Aenghus, Seaan, Maelsechlainn: clann 
Briain mhoir m Aedha m Rooilbh.

1620. Cu connacht ruadh, Eochaidh: clann Pilib ruaidli m Briain m Aedha 
m Echadha mc Mathghamhna.

1621. (col. c). Toirrdelbach, Seaan, Cu uladh, Ruaidri, Gofraidh, 
Domhnall: clann Mail seachlainn mc Eochadhae m Mathghamna m Nell 
m Maghnusa.

1622. Eochaidh, Domhnall, Maghnus: clann Toirrdelbalgh m Mail sechloinn 
m Echada m Mathgamna m Nell m Magnusa m Mathghamna.

1623. Cu uladh m Con uladh m Mail seclainn m Echada m Matghamna 
m Nell m Magnussa m Mathghamhna.

1624. Brian m Aodha oicc m Aedha m Seaain bhuide m Eoghain m Rudraighe 
m Ardgail m Briain moir m Aedha m Roilbh.

1625. (col. d). Giolla padraicc m Airt maoil m Remainn m Glaisne 
m Remainn mc Rudraighe m Ardgail m Briain moir.

1626. Rosa m Briain m Remainn mc Glaisne m Remainn m Rudraighe m Ardgail 
m Briain mhoir.

1627. Brian m Eimhir m Con uladh m Aedha rualdh in Aedha oig m Aedha ruaidh 
m Rudraighe m Ardgail m Briain mhoir.
 


 Trinity H4.31 (17th century - date 1668 in ms.)


 Geinelach Mcc. Mhathgamhna

Art Óg, Brian Óg, 7 Aodh Óg clann Bhriain m. Aogh Óig m. Aodh 
m. Seathain Buidhe m. Eoghain m. Rughraidhe m. Ardghail 
m. Briain Mhoir m. Aodh m. Roghalaibh m. Eachaidh m. Mathgamhna 
m. Aodh, 7 as mc. ele don Aodh sin Niall Uaibhreach, 7 ase (le) 
truime a chiosa 7 a thiagernus ro theichseatt na taosigh as 
Mugarna Oirghiall a tTriuin Conghail, 7 as don 	tsiubhal sin 
sloinnter an fearann attreabhaid moran diobh aniugh, .i. Mugharna
Iath Eathach — m. Maghnusa m. Mathgamhna m. Neill m. Donnchaidh 
m. Con Chaisil, 7 as mac ele don Chon Chaisil sin Muirchertach 
m. Domhnaill m. Mathgamhna o bhfuilitt an nfine, m. Laighnein 
m. Cerbhaill m. Ruarach m. (etc ... m. Nad Sluagh ... 
mc. Colla Dha Crioch). 

Translation, with dates of obits from the Annals:

 McMahon Genealogy

Art the Younger, Brian the Younger, and Aodh the Younger, children of 
Brian s. Aodh the Younger (? 1577) s. Aodh (1505) s. Seaán the Tawny (1492) 
s. Eoghan (1467) s. Ruaidhri (1432) s. Ardghal (1416) s. Brian the 
Great (1371/2) s. Aodh S. Roulbh (1314) s. Eachaidh (1275) [s. Mathgamhain] 
s. Aodh and another son of this Aodh was Niall the Arrogant, and it was 
because of the oppressiveness of his taxation and his lordship that the 
chiefs fled from Modharna of Oirghialla into Trian Conghail, and from 
that migration the land in which many of them dwell today is named Modhorna 
of Iveagh — s, Maghnus s. Mathghamhain s. Niall s. Donnchadh s. Cú Chaisil — 
and another son of this Cú Chaisil was Muirchertach — s. Domhnall s. 
Mathghamhain from whom the family is (named) — s. Laidhgnen s. Cerbhall 
s. Rudhra ... s. Nad Sluaigh s ... s. Colla Dhá Crioch.


 Fermanagh Genealogies (after 1700)
 (Geinealaighe Fearmanach)


 GEINEOLACH MHEGMATHGAMHNA.


991. Brian mc Aodh oig mc Aodh mhic Seaghuin bhúidhe mc Eogain mc Rúghrúidhe 
mhic Airdail mc Briain mhóir mc Aodh mc Roailbh mc Eochaidh mc Mathghamna 
mhic Aodh mc Néill uaibhrigh mc Maghmór mc Mathghamhna mhic Néill mc Donchadh 
mc Conchaisil mac Muircheartaigh mc Dómhnaill mc Mathghamhna, aco an fine, 
mc Laighnéin mhic Cearbhail mhic Maoilpóil mc Fogartaigh mc Ruaidhrigh 
mhic Maoilfogurtach mhic Rónáin mc Fearghus mc Natsuaghaigh mc Cairbre an 
Donn airgiod mc Eachaigh mc Criomhthainn mc Feaigh mac Deaghaidh Duirnn 
mc Rochadha mc Colla Dhá Chrioch.

992. [P. 106] Ocht mic déug Rúghráidhe mhic Airdghail an so .i. Éogan Aodh, 
ruadh, Emonn, Ross, Séamus, Brian, Seaghan, Oiriall, Enri, Árdghall, Rúghrúidhe, 
Giolla Padruig, Rúghráidhe, Éadbhard, Donnchadh, Colla, Maghnus agus Ruaidhri.

993. Aodh mic Airt ruaidh mc Giolla Pádruig mhic Airt mhaoil mc Remuinn mhic 
Glaisne mc Réamuinn mic Rúghruighe mhic Airdghaill mc Briain mhóir.

994. Colla mhic Briain mc Éimhir mc Uilliam mc Aodh ruaidh mhic Aodh óig 
mhic Aodh ruaidh mhic Rughruidhe.

(p. 127) 

995. Airt mc Briain mc Aodh óig mic Aodh mc Seaghain bhúidhe mhic Éoghain 
mhic Rughruidhe.

996. Tabhram tosach do chraobhsgaoile Éoghain mc Rúghraighe do réir 
sinsireacht.

997. Eóghan Réamonn Giolla Pádruig, Éimhir agus Brian óg cland Rúghrúidhe 
mhic Aodh óig mc Aodh mc Séamuis bhuidhe mc Éogain mhic Rúghraighe 
mhic Airdghail.

998. Séaghan buidhe, Éoghan, Conn óg agus Tuathal buidhe clann Chuinn 
mc Aodha mic Eoghain mc Philip mc Seaghain bhúidhe mic Eóghain mhic Rúghrúidhe.

999. Ardghal agus Rúghraighe clann Éimhir mc Rúghráidhe mc Éogain mhic Philib 
mc Seaghain bhúidhe.

1000. [P. 107] Rúghrúidhe óg mc Rúghrúidhe mc Rossa mc Cuinn mac Seaghain bhúidhe.

  Some Account of the Territory and Dominion of Farney in the 
 Province and Earldom of Ulster, 1845 
 Evelyn Philip Shirley (1822-1882)


 20. Ruadragh
 21. Fogarty
 22. Maelpoil
 23. Carroll, Lord of Farney
 24. Laidgnew, killed AD 987
 25. Mahon, killed at Clones, AD 1022
 26. Donell
 27. Cucashell O'Carroll, Lord of Farney, died AD 1123
 28. Donogh
 29. Niall (1196-1217) 
 30. Mahon 
 31. Magnus 
 32. Hugh 
 33. Mathghamhain or Mahon     
 34. Eochaidh Mac Mahon, killed AD 1273. Lord of Oriel. 
 35. Roolb, or Rory Mac Mahon, killed AD 1323. 
 36. Aodh d. 1344   
 37. Brian Mor became king, 1365; sl. 1372
~ compiled by John D McLaughlin
July, 2003
Scholar Katharine Simms of Trinity College has authored a chapter in a book coming out 
in the Autumn of 2003 that should be an interesting read. The article is titled: 
'The MacMahon genealogy, a medieval forgery' and will be in a book by Four Courts Press 
titled: Regions and Rulers in Ireland, c.1100-1650 David Edwards, Editor. To order, view 
their online catalogue at: Four Courts Press
Return to: From Bandits to Kings
Return to: Introduction to Genealogy
Index